Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lavt utdannede mest syke
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av STAMI viser at ufaglærte og lavt utdannede har høyest sykefravær og har større risiko for uførepensjonering. Fysisk krevende arbeid, skiftarbeid og lite støtte fra nærmeste leder er blant årsakene.
 
STAMI har tatt utgangspunkt i individuelle faktorer, forhold ved arbeidsmiljøet og forhold ved ulike bransjer for å finne risikofaktorer for langtidsfravær og uførepensjonering. I tillegg har de beregnet sykefraværsprosent fordelt etter kjønn og utdanning.  
 
- I tillegg til arbeidsmiljøfaktorer har individuelle mestringsstrategier betydning for hvordan mennesker fungerer i arbeidslivet. Bedre tilrettelegging for gravide arbeidstakere kan redusere det høye sykefraværet man finner i denne gruppen, sier doktorgradsstipendiat ved STAMI Line Foss, som har gjennomført analysene.
 
Kvinner har mer langtidssykefravær
 
Ifølge undersøkelsen har kvinner nesten dobbelt så høy risiko for langtidsfravær (dvs. over 8 uker) som menn. 41 prosent av kvinnene og 24 prosent av mennene hadde ett eller flere langtidsfravær i perioden. Og det er særlig ufaglærte og ansatte med lav utdanning som har høy risiko for langtidsfravær.
 
For menn øker langtidsfraværet med økende alder, mens det for kvinner er det den yngste gruppen som har høyest fravær. Dette skyldes i stor grad sykefravær i forbindelse med svangerskap. 
 
 
Blant menn slår utdanningsnivå spesielt sterkt inn som en risikofaktor for fravær. Menn med lav utdanning har over dobbelt så høyt sykefravær som menn med høy utdanning, henholdsvis 6,3 og 2,9 prosent.  
 
Flere forhold ved arbeidssituasjonen øker risikoen for langtidsfravær. Dette gjelder blant annet fysisk krevende arbeid, skiftarbeid og ansatte som opplever lite støtte fra nærmeste leder.
 
Uførepensjon
 
Arbeidstakere som ikke har fullført videregående skole har spesiell høy risiko for uførepensjonering, og generelt fører lavere utdanning til større risiko for dette.
 
4,9 prosent av kvinnene og 4,2 prosent av mennene fikk innvilget uførepensjon i oppfølgingsperioden. For både kvinner og menn er det særlig ansatte i 60-årene som står for det meste av uførepensjoneringen. I denne aldersgruppen er uføreandelen på 17 prosent for kvinner og 12 prosent for menn. Ufaglærte og ansatte med lav utdanning er også sterkest representert i denne gruppen. Jo lavere utdann
 
Fysisk krevende arbeid og selvrapportering av muskel- og skjelettplager øker risikoen for uførepensjonering. Selvrapporterte helseproblemer som man mener skyldes arbeidsforhold, doblet risikoen for uførepensjon for kvinner.
 
Line Foss foreslår å opprette forebyggende tiltak mot ufaglært manuelt arbeid og mot grupper med lav utdanning for øvrig. Dette vil bety økt behov for fokus på bedrifter og bransjer med mye manuelt og hardt fysisk arbeid. 
 

Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?