Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nye krav til oppfølging av fravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Den nye IA-avtalen har lagt flere føringer for fremtidige endringer i arbeidet med å følge opp sykefravær. Forslagene krever imidlertid endring i folketrygdloven, og vil derfor ikke tre i kraft før i 2011. Se hvilke endringer her.

Under arbeidet med den nye IA-avtalen var sykefraværet et viktig tema. Til tross for mye fokus på det høye fraværet og ambisiøse mål i IA-arbeidet, er fraværet i dag omtrent på samme nivå som i 2002.

Oppfølging og tidlig dialog har vist seg å gi effekt i fraværsarbeidet. Samtidig viser studier at arbeidstakere som er langtidssykemeldte i mer enn 4 uker har stor risiko for og ikke komme tilbake i arbeid. Derfor ønsker partene i arbeidslivet mer tiltak som kan bidra til en bedre oppfølging av sykemeldte, og at dette skal skje tidlig.

Endringer og nye tiltak

Flere av de foreslåtte tiltakene vil medføre endringer i folketrygdloven. Det betyr at tiltaket først vil tre i kraft fra 1. juli 2011. Tiltakene under er i denne kategorien.

Et prioritert tiltak er å øke bruken av gradert sykemelding. Ved å beholde tilknyttingen til arbeidsplassen vil det være enklere å komme tilbake i arbeid. Sykmelder skal vektlegge aktivitet og arbeidsevne, og i størst mulig grad ta i bruk gradert sykmelding. Dette kan medføre endring i folketrygdloven.

Oppfølgingsplan skal utarbeides av arbeidstaker og arbeidsgiver, senest etter 4 uker ( i dag 6 uker). Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder. Dette krever endring i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven og vil tre i kraft fra 1. juli 2011.

Dialogmøte 1 skal gjennomføres for alle sykmeldte, også graderte (i dag bare 100 prosent sykmeldte). Dialogmøte skal avholdes senest innen 8 uker (i dag 12 uker). Dette krever også endring i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven og vil gjøres gjeldende fra 1. juli 2011.

Dialogmøte 2 skal senest gjennomføres etter 26 uker som i dag. Nytt fra 1. juli 2011 er at arbeidsgiver eller arbeidstaker kan be om at dette avholdes tidligere. NAV kan også avholde et Dialogmøte 3, om behov.

Aktiv sykemelding vil avvikles med virkning fra 1. juli 2011. I tillegg skal det utarbeides veiledninger/faglig støtte til sykmelder, som også skal tas i bruk fra 1. juli 2011.

Ingen endring av egenmelding

Det er ingen endringer i egenmeldingsordningen som følge av ny IA-avtale. Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i Lov om folketrygd § 8-24.

Ansatte har derfor fremdeles rett til egenmelding inntil 3 dager ad gangen, inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder. For ansatte i IA-virksomheter er egenmeldingen utvidet, og man har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil 8 dager per fraværstilfelle.

[Last ned faktaark om fraværsregler fra NHO (pdf-fil)]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?