Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Varsling på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

En viktig del av bedriftens hms-rutiner er tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstaker har rett til, og noen tilfeller plikt til, å melde fra om slike forhold, uten å bli utsatt for gjengjeldelse.

Denne artikkelen går gjennom regelverket for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og ser på arbeidsivers tilretteleggingsplikt, omfanget av kritikkverdige forhold, arbeidsgivers bevisbyrde og arbeidstakers rettigheter og plikter.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Gjennom arbeidsgivers tilretteleggingsplikt skal man sikre åpenhet og god intern kommunikasjon i virksomheten. Arbeidsgiver skal aktivt bidra til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsgiver skal legge til rette for intern varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (Arbeidsmiljøloven §3-6).  Dette bør innarbeides i et systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, der det settes i verk tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold. Blant annet skal arbeidsgiver vurdere om det bør opprettes fast rutine for oppfølging av slike forhold.

Med rutiner for intern varsling menes retningslinjer, instrukser, reglement med mer, som angir virksomhetens etiske plattform, hvem det kan varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal håndteres osv..

Arbeidstakers rettigheter og plikter

Arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I noen tilfeller har imidlertid arbeidstaker også en plikt til melde fra (Arbeidsmiljøloven §2-3).

Det er viktig med en forsvarlig fremgangsmåte, og Arbeidstilsynet anbefaler arbeidstaker å vurdere grunnlaget for kritikken og hvem man bør si i fra til.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han eller hun planlegger eller vurderer å varsle, er lovstridig. Arbeidstaker må likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene.

Omfang av kritikkverdige forhold

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med:

  • Lover og regler.
  • Virksomhetens retningslinjer.
  • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Arbeidstaker kan ta kontakt med tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg før man bestemmer seg for å varsle arbeidsgiver om forholdene. I tillegg kan arbeidstaker varsle tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, for eksempel Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet og Statens forurensningstilsyn.

Arbeidsgivers bevisbyrde

Etter loven er det arbeidsgiver som har bevisbyrden ved påstand om at framgangsmåten ved varsling ikke har vært forsvarlig. Arbeidsgiver må da for eksempel føre bevis for at arbeidstaker forsto eller burde forstått at en påstand om korrupsjon var uriktig, eller at arbeidstakeren ved enkle undersøkelser kunne brakt situasjonen på det rene.

Absentia.no drifter tjenesten Månedens HMS som inkluderer en rutine for informasjon om varsling på arbeidsplassen som en av 10 månedlige oppgaver i året. Oppgavene gjør det enklere for din bedrift å oppfylle kravene til en god og systematisk HMS.
Les mer om Månedens HMS her.


Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?