Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Trenger politisk handling
Del artikkelen med venner og kolleger

LOs samfunnspolitiske avdeling slår fast i et samfunnsnotat at politikerne har flere virkemidler i kampen mot den høye arbeidsledigheten.  Selv om innser at den urolige verdenssituasjonen har vært uungåelig, mener LO at det har vært tatt for få grep.  Samtidig viser tall fra Statistisk Sentralbyrå en økning 28 000 arbeidsledige sammenlignet med i fjor.

Tall fra Aetat viser at arbeidsledigheten ikke har økt mye de siste månedene.  Men, sammenlignet med i fjor viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) en solid økning på hele 28 000 færre sysselsatte.  Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at mens det for 2. kvartal 2002 var en arbeidsledighet på 4,0 prosent, har dette steget til 4,7 prosent i år.

Ubrukte politiske virkemidler
I et samfunnsnotat beskriver LOs samfunnspolitiske avdeling utviklingen for internasjonal og nasjonal økonomi.  Spesielt har man sett på følgene for sysselsettingen.   LO foreslår å følge Arbeiderpartiets forslag ved en innskjerping i tolkingen av Norges Banks mandat.  Regjeringen har ikke presisert noen endring, men ved å følge Holden-utvalgets forslag som vil gi en kronesvekkelse, vil man få økt norske bedrifters konkurranseevne, lavere renter og økte investeringer. 

Videre ser LO ingen snarlig endring i finanspolitikken som kan gjøre noen merkbar forskjell.  De politiske partiene er i hovedsak enige om å overholde regjeringens budsjettbalanse.  Ved revidert nasjonalbudsjett vil dette si at man ikke har store rom å gjøre forandringer på.

Arbeiderpartiet sitt forslag med å øke antall tiltaksplasser med 3000, vil nødvendigvis minske arbeidsledigheten med like mange.  LO peker på at dette kan være en øyeblikkelig måte å få et utslag i tallene på.

De ser ingen næringspolitiske tiltak som vil ha noen virkning på kort sikt, det vil si i løpet av et til to år.  Det påpekes at Arbeiderpartiet sitt forslag vil gi 5 000 færre arbeidsledige i 2004, og 10 000 færre arbeidsledige i 2005 sammenlignet med regjeringens forslag.

Fortsatt svak verdensøkonomi
I notatet understreker LO at den globale økonomien fortsatt er svak, og at bedringen skjer gradvis.  Asia er svekket etter de siste måneder med SARS-frykt, og Verdensbanken har allerede nedjustert sitt anslag for vekst i Asia med 1 prosentpoeng.   For norsk eksportnæring er dette veldig negativt, der omtrent 10 prosent av norsk eksport av tradisjonelle varer går.   Eksporten av disse varene forventes å gå ned 3 prosent i 2003.

I et innspill til revidert nasjonalbudsjett 2003 foreslo LO noen hovedgrep for å sikre norsk økonomi en ny start.  Man fokuserte på:

o         en skjerpet pengepolitikk
o         langsiktig budsjettpolitikk og oljeinntekter til et pensjonsfond
o         ta naturgass og næringspolitikk i bruk

Dette blir i varierende grad fulgt opp, men man ser en politisk enighet om en strammere pengepolitikk og økt bruk av næringspolitiske tiltak.  Samtidig har det vært få tilnærminger til et pensjonsfond, og revidert nasjonalbudsjett endte med få endringer for å holde en stram linje.  Også i forhold til bruk av n


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?