Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Upresist om pensjonsalder
Del artikkelen med venner og kolleger

Kommunal Rapport opplyser at gjennomsnittsalder for når en person forlater det kommunale arbeidsliv er 54,9 år. Men er dette et riktig bilde av situasjonen? –og hva skaper slike opplysninger av holdninger og forventninger – bevisst og ubevisst? De aktuelle tar med unge uføretrygdede og alle som slutter for å være hjemmeværende. 54,9 år er derfor ikke et presist bilde av når yrkesaktive slutter å arbeide. 

Gjennomsnittlig pensjonsalderen i arbeidslivet generelt og i kommunene spesielt er fortsatt på vei nedover. Slår man sammen alderspensjonister, AFP-pensjonister og uførepensjonister, var tallet nede i 54,9 år i 2001. Det er en nedgang fra 2000. Da var tallet 55,5 år. Tallene må\ imidlertid analyseres for å få fram det reelle bildet Gjennomsnittsalderen for AFP-pensjonisten var 64 år i år 2000. I 2001 var den steget til 64,4 år. Gjennomsnittlig alder for dem som forlot arbeidslivet på 100 prosent uføretrygd er sunket fra 51,1 år i 2000 til 50,6 år i 2001. Og her ligger noe av problemet som må tas seriøst – de siste årene har det vært en kraftig økning i yngre uføretrygdede.

Når det gjelder eldre arbeidstakere så har Agderforskning sett på for tidlig avgang fra arbeidslivet. Innenfor kommunal sektor ser man at spesielt eldre kvinnelige lærere, sykepleiere og hjelpepleiere og barnehageansatte jobber deltid for å orke å stå lenger i jobben. På den måten betaler de sin egen restituering.

- På nasjonalt nivå er det et alvorlig problem at svært mange går ut av arbeidslivet før nådd pensjonsalder. Men det oppleves ikke nødvendigvis slik på de enkelte arbeidsplassen eller for den enkelte ansatte, sier forsker Anne Halvorsen.

Ting tyder imidlertid på at antall uføretrygdede i mange tilfeller kan være for lavt, snarere enn for høyt, ifølge forskerne. Mange eldre arbeidstakere, særlig i pleie- og omsorgssektoren, går frivillig ned i stilling for å ha tid til å ta seg inn mellom vaktene. En del slutter også helt i lønnet arbeid uten økonomisk kompensasjon, fordi jobben blir for belastende.

- Vi vet ikke hvor omfattende denne strategien er, men jeg har inntrykk av at relativ mange kvinner løser slitasjeproblemene på denne måten, sier Halvorsen.

 


Riktig pensjonsalder

De ansatte selv mener at riktig pensjonsalder er mellom 60 og 62 år. Velstandsøkningen har skapt forventninger om en aktiv pensjonisttilværelse, og de fleste vil slutte med helsa i behold og ha god tid til barnebarn og andre aktiviteter. To tredeler av de spurte mente de ville slutte før nådd pensjonsalder.

- Innføring av AFP og andre pensjonsordninger bidrar trolig til at folk ser 62 år som naturlig avgangsalder. Det er jo et paradoks i dag at livet blir lenger, men arbeidslivet blir stadig kortere, sier Halvorsen.

Dette stemmer også godt overens med det forsker Per Erik Solem ved NOVA har funnet ut er den reelle pensjonsalderen hvis man korrigerer for de ”feilkildene” som ligger til grunn for ovennevnte gjennomsnittsbetraktninger.

Det er derfor viktig at det ikke skapes forventninger og holdninger om at arbeidstakere på 55 år bør pensjoneres – fremtidsrettet personalpolitikk tar hensyn til denne gruppen arbeidstakere og utnytter deres ressurser til beste for bedriften og samfunnet. Dette er et av målene i avtalen ”Om et mer inkluderende arbeidsliv”.

 


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?