Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Utvidet sykehusvalg?
Del artikkelen med venner og kolleger

Helsedepartementet sendte ut et forslag til høring om endringer i pasientrettighetsloven, som vil gi pasientene større valgfrihet i sitt sykehusvalg.  Med de ny endringene vil man også kunne velge fritt blant kommersielle sykehus, ikke bare innenlands, men i hele EØS-området.  LO stiller seg kritiske til en slik ”EØS-ifisering” av norsk sykehuspolitikk.

-            Forslaget om å utvide pasientenes sykehusvalg til kommersielle sykehus innenlands og sykehus i hele EØS-området kan stimulere kommersielle sykehus og bidra til en "EØS-ifisering" av norsk sykehuspolitikk med uoversiktlige virkninger og bindinger, heter det i en høringsuttalelse fra LO om endringer i pasientrettighetsloven.

Fritt sykehusvalg
Ordningen med Fritt sykehusvalg har nå vært i drift i et år.  Allerede ser man tendenser til at holdninger i sykehusnorge snur mot en mer effektiv hverdag.  Pasientene kan velge kortere ventetid blant offentlige sykehus og private behandlingsinstitusjoner som har inngått avtale med helseregionen.
-            Pasientene har allerede i dag meget stor valgfrihet mellom offentlige og ikke-kommersielle norske sykehus. LO forutsetter derfor at forslaget avvises, og at tid, krefter og penger brukes på andre påtrengende oppgaver, skriver LO i sitt høringsnotatet.

LO skriver videre at de er i mot privatisering av helsetilbudet.  Ett privat foretak med overskudd som øverste prioritering vil ikke kunne gi best mulig behandling og oppfølging.  LO ser det også som en fare at private sykehus vil prioritere behandlinger som gir høy inntjening, og at man dermed vil få et skjevt behandlingstilbud der kun et fåtall av sykdommer og lidelser har et godt tilbud.

Lov om pasientrettigheter har som et hovedformål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på god helsehjelp av god kvalitet. 

Dette grunnprinsippet mener LO vil falle ved en større kommersialisering av sykehusdriften i Norge.  Et likestilt tilbud til alle vil ikke bli opprettholdt av private aktører.

Prøveordning?

§ 2-1 Rett til helsehjelp

”Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelse-tjenesten som skal gis innen en individuelt fastsatt medisinsk begrunnet frist. Dersom pasienten ikke får behandling fra spesialisthelsetjenesten innen fristens utløp, har pasienten, innen samme kostnadsramme, rett til behandling ved annen offentlig eller godkjent privat helseinstitusjon i Riket eller i utlandet på det offentliges regning.”

Forslaget fra Alvheim og Harald Tom Nesvik.

Forslaget som er sendt ut til høring bygger på rapporten ”Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten” (Hagen-utvalget), og vil gi pasienter rett til privat behandling betalt av det offentlige i Norge eller i utlandet etter en individuell behan


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?