Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forenkler og forbedrer arbeidsmarkedstiltakene
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen foreslår å endre regelverket for arbeidsmarkedstiltak slik at man kan få et bedre og mer skreddersydd tilbud for brukerne. Spesielt skal tilbudet til dem som har vært lenge ute av arbeidslivet bli bedre. 

– Det er behovene til den enkelte brukeren som skal danne grunnlaget for valg av arbeidsmarkedstiltak. Tidligere har dette blitt bestemt av hvilken stønadsordning eller målgruppe man tilhører.  I stortingsmeldingen om arbeid, velferd og inkludering ble det foreslått at det tradisjonelle skillet mellom ordinære og yrkeshemmede arbeidssøkere ikke lenger skal benyttes ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak, men at det skal baseres på den enkeltes behov. På denne måten styrker vi den individuelle utformingen av tjenestene, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
Færre og klarere tiltak
 
Arbeids- og velferdsetaten, brukerne og andre aktører opplever dagens virkemiddelapparat som oppsplittet og uoversiktlig. Færre tiltaksvarianter og klart definerte tiltak vil redusere arbeidet med å administrere virkemidlene, frigjøre tid til nødvendig oppfølging og gjøre det enklere å finne egnede tiltak. Departementet foreslår på denne bakgrunn å slå sammen forskjellige avklaringstiltak og oppfølgingstiltak.
 
I høringsnotatet foreslår departementet å etablere arbeidsrettet rehabilitering som et ordinært arbeidsmarkedstiltak. Arbeids- og velferdsetaten tilbyr i dag arbeidsrettet rehabilitering til sykmeldte arbeidstakere i forbindelse med oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Aktuelle brukere som faller utenfor ordningen er bl.a. personer som mottar rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. En utvidelse av tiltaket vil legge til rette for mer helhetlige og målrettede arbeidsrettede løp, for eksempel der tilbudet om arbeidsrettet rehabilitering kan benyttes sammen med kommunale lavterskeltiltak og helsetjenester. Arbeidsrettet rehabilitering vil også være en tjeneste som er tilgjengelig for deltakere på kvalifiseringsprogrammet.
 
Endringene er planlagt iverksatt fra 1.1. 2009. Høringsfristen er satt til fredag 19. september 2008.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?