Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sterkere pasientrettigheter
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen har foreslått en lovendring i pasientrettighetene som vil gi pasientene rett til individuell behandlingsfrist.  Spesialhelsetjenesten får plikt til å sette en frist for behandling, og med dette ønsker regjeringen å sikre alle nødvendig behandling innen rimelig tid.  I tillegg innebærer lovendringen en utvidelse av pasientenes mulighet til å benytte private helsetilbud.

Lovforslaget skal sikre at pasientene får helsehjelp i rett tid, medvirke til riktig prioritering av pasientene, gi pasientene større innflytelse og dessuten bedre utnytting av kapasiteten i den samlede helsetjenesten. Samtidig skal det frie sykehusvalget utvides til å gjelde private sykehus som har avtale med regionale helseforetak.

Individuell behandlingsfrist
Regjeringen foreslår at spesialisthelsetjenesten får plikt til å sette en frist for når helsehjelp skal være gitt til de pasientene som har rett til nødvendig helsehjelp, det vil si de alvorligste syke pasientene. Fristen skal fastsettes individuelt, på medisinskfaglig grunnlag.

Dersom man i Norge ikke har mulighet til å tilby nødvendig helsehjelp, forslår regjeringen at man skal ha rett til helsehjelp i utlandet.  Retten til behandling i utlandet gjelder og dersom man ikke har blitt behandlet innen den fristen spesialisthelsetjenesten har fastsatt.  Pasienten og tilvisende lege skal informeres om at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp og om den fastsette fristen.

Fritt sykehusvalg – også privat
Fritt sykehusvalg skulle fra 1. januar i år også inkludere de private helseinstitusjonene helseregionene hadde inngått avtaler med.  På grunn av usikkerhet rundt ansvaret for en slik ”privat helseforsikring”, ble dette utsatt inntil man kom frem til en løsning som forsikringsselskapene kunne godta.  I dagen lovforslag vil forsikringsselskapet selv få muligheten til å behandle krav om erstatning etter pasientskader som de kan bli ansvarlige for å dekke.  I det tidligere forslaget var denne saksbehandlingen lagt til Norsk Pasientskadeerstatning.

I tillegg foreslår regjeringen at Pasientskadenemnda blir felles klageorgan for saker som blir behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning og forsikringsselskapene.  Som en sikkerhetsventil ønsker man å sette en grense på to års saksbehandling, før Pasientskadenemnda automatisk blir trukket inn som et meklingsorgan.

Helseminister Dagfinn Høybråten understreker at dette innebærer en styrking av pasienten sin posisjon i ordninga. Han opplyser også at det nå blir satt i gagn en ekstern evaluering av Norsk Pasientskadeerstatning med vekt på service, informasjon, saksbehandlingstid og praksis.

Fritt sykehusvalg – også barne- og ungdomspsykiatri
Regjeringen ønsker at ordningen med fritt sykehusvalg skal omfatte barne- og ungdomspsykiatrien, og foreslår derfor en endring i loven om pasientrettigheter som sikrer disse pasientene mer påverkning når det gjelder hvor de skal få behandling. Dessuten blir det foreslått at alle private sykehus som har avtale med de regionale helseforetakene om fritt sykehusvalg, skal omfattes av den lovfesta retten pasientene har til selv å velge på hvilket sylehus eller distriktspsykiatrisk senter de skal få behandling.

a>
href=http://bookmarksme.com >online book=position:absol

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?