Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lovendringer for bedre oppfølging av sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Partene i arbeidslivet og regjeringen ble under forhandlingene om ny IA-avtale enige om å se på tiltakene for å sikre en bedre oppfølging av sykefraværet. Forslaget regjeringen nå sender på høring inneholder også forslag til sanksjoner ved brudd på arbeidsgivers og arbeidstakers oppgaver.

Arbeidsdepartementet sendte lovforslaget på høring 1. juli, og forslagene fordrer flere endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

- Lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven er utformet for å sikre en bedre og mer effektiv sykefraværsoppfølging, med vekt på tidligere og tettere oppfølging av den sykmeldte og reelle sanksjonsmuligheter overfor aktørene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Forslagene

Blant forslagene ønsker regjeringen at oppfølgingsplaner skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker senest innen fire uker. Den planen skal sendes til sykmelder senest etter fire uker.

Dialogmøte 1 skal anvholdes senest innen 7 uker, og sykmelder skal delta i dialogmøte 1 med mindre arbeidstaker ikke ønsker, eller det ikke anses hensiktsmessig.

I tillegg skal ordningen med aktiv sykmelding avvikles.

Mulige sanksjoner

Høringsnotatet gjennomgår reglene for sanksjoner overfor arbeidsgiver, arbeidstaker og lege (sykmelder) i forbindelse med arbeidstakers sykdom.

- Hensikten med forslagene er ikke sanksjoner i seg selv, men å stimulere til en langt bedre oppfølgingskultur i sykefraværsarbeidet, sier arbeidsministeren. Forslagene til sanksjoner tar hensyn til ulikheter i de forskjellige aktørenes roller, oppgaver og ansvar. Dette gjelder både sanksjonsprosessen og nivået på kontrolltiltakene.

Sanksjoner

Forslagene i høringsnotatet

Arbeidstaker

Viderefører dagens sanksjoner, men klargjør pliktene.

Arbeidsgiver
Oppfølgingsplan

Dialogmøte 1

Dialogmøte 2


Manglende utarbeiding av plan innen lovbestemt frist, gebyr 
5 000 kroner.
Manglende avholdt dialogmøte 1 innen lovbestemt frist, gebyr 
5 000 kroner.
Dersom plan fortsatt ikke er utarbeidet eller dialogmøte 1 ikke er avholdt innen dialogmøte 2, ilegges tilleggsgebyr på 10 000 kroner for hver av unnlatelsene, deretter tvangsmulkt. Mulkten skal utgjøre seks promille av grunnbeløpet for hver dag fram til planen utleveres eller arbeidsgiver møter til dialogmøte i regi av NAV.

Sykmleder/lege
Oppfølgingsmøte
Dialogmøte 1
Dialogmøte 2


Ingen plikt ved utarbeidelsen av oppfølgingsplanen.
Kan ilegges oppmøteplikt for dialogmøte 1 som i dag.
Kan ilegges oppmøteplikt for dialogmøte 2 og ev. 3.

Ny sanksjonsbestemmelse innføres i tre trinn: a) sykmelder som ikke møter opp til dialogmøtene kan fratas retten til refusjon for utfylling av sykmeldingsblankett i 14 dager (dvs. 14 kroner per blankett, i snitt 200 kroner i tap for en allmennlege). b) sykmelder som i minst tre perioder i løpet av det siste kalenderår er fratatt refusjon for utfylling av sykmeldingsblankett, kan ilegges et gebyr på 10 000 kroner. c) sykmelder som er ilagt sanksjoner etter bokstav a) og b) og som fortsatt ikke overholder de lovbestemte pliktene, kan i opptil ett år utelukkes fra å utstede legeerklæringer som grunnlag for ytelser fra folketrygden.

Høringsfristen er satt til 1. oktober. I tråd med Protokollen skal de endelige lovendringene tre i kraft fra 1. juli 2011. Høringsnotatet kan du lese her. Mer informasjon om organisering og oppfølging av IA-samarbeidet finnes på: www.regjeringen.no/ia

[Les pressemelding fra AID]

a>
okmarksme.com >online book (4.8 2010)

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?