Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hver tredje jobber utenom dagtid
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra SSB sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at hver tredje ansatt jobber utenom dagtid. Kvinner og ungdom arbeider mest utenom dagtid, og det er spesielt vanlig i deltidsstillinger.

I 2010 jobbet 775 000 personer utenom vanlig dagtid (mandag-fredag kl. 06-18) i sin hovedjobb, ifølge AKU. Dette utgjorde 33 prosent av alle ansatte, noe som er på samme nivå som året før. I hele perioden 2001 til 2010 har andelen ligget på mellom 33 og 36 prosent. Blant de med arbeid utenom vanlig dagtid, jobbet 71 prosent i en skift- eller turnusordning i 2010.

Utbredt i tjenesteytende næringer

Arbeid utenom vanlig dagtid er mest vanlig innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet og innenfor transport og lagring, der henholdsvis 73 og 62 prosent hadde slikt arbeid i 2010. I helse- og sosialnæringen, som er en større næring enn de to ovennevnte til sammen målt i antall ansatte, jobbet halvparten av de ansatte utenom vanlig dagtid i 2010. Blant ansatte i varehandel og motorvognreparasjoner hadde 47 prosent slikt arbeid.

I andre tjenesteytende næringer, slik som offentlig forvaltning og undervisning, er arbeid utenom vanlig dagtid mindre utbredt. I 2010 jobbet henholdsvis 14 og 10 prosent av de ansatte i disse to næringene utenom vanlig dagtid. Når det gjelder alle de ovennevnte næringene var det kun små eller ingen endringer fra 2009 til 2010.

Mest vanlig blant kvinner

I fjor jobbet 37 prosent av kvinnene utenom vanlig dagtid, sammenlignet med 30 prosent blant mennene. Dette er omtrent på samme nivå som året før. Forskjellen gjenspeiler den høye graden av et kjønnsdelt arbeidsmarked som vi har i Norge. Den viktigste grunnen til at denne typen arbeid er vanligere blant kvinner enn blant menn er nemlig at kvinner er sterkt overrepresentert i helse- og sosialnæringen. I denne næringen jobber det mange mennesker, og arbeid utenom vanlig dagtid er svært utbredt.

Det er klare kjønnsforskjeller også når det gjelder hyppigheten av skift- og turnusarbeid. Av de som jobbet utenom vanlig dagtid i fjor hadde 74 prosent av kvinnene og 68 prosent av mennene en skift- eller turnusordning. Dette kan vi også knytte til den kvinnedominerte helse- og sosialnæringen. Mens 93 prosent av de ansatte i helse- og sosialnæringen med arbeid utenom vanlig dagtid var i en skift- eller turnusordning i 2010, var den tilsvarende andelen for de resterende næringene sett under ett 61 prosent.

Nesten halvparten av de unge jobber utenom vanlig dagtid

48 prosent av de ansatte i alderen 15-29 år jobbet utenom vanlig dagtid i 2010. For mange unge kan det være praktisk å ha denne typen arbeid ved siden av studiene. Det er spesielt kombinasjonen av lørdags- og kveldsarbeid som er vanligere blant ansatte i denne alderen enn blant de øvrige. Også når det gjelder hyppigheten av skift- eller turnusordninger skiller de yngste arbeidstakerne seg ut. Slike ordninger er mindre utbredt blant de ansatte med arbeid utenom vanlig dagtid i alderen 15-29 år (63 prosent) enn blant de i alderen 30-54 år (77 prosent).

Store forskjeller mellom de på deltid og heltid

Mens 51 prosent av de deltidsansatte jobbet utenom vanlig dagtid i fjor var den tilsvarende andelen blant de på heltid 27 prosent. Både kvinner og unge er overrepresentert blant de deltidsansatte. Ser man på heltids- og deltidsansatte hver for seg, er det små forskjeller mellom menn og kvinner med hensyn til andelen som jobber utenom vanlig dagtid.

Blant de heltidsansatte var andelene 28 og 26 prosent for henholdsvis kvinner og for menn – og blant de deltidsansatte var de tilsvarende andelene 51 og 50 prosent. Arbeid utenom vanlig dagtid er altså omtrent like vanlig blant deltidsansatte menn som blant deltidsansatte kvinner, men det er mange flere av de deltidsansatte kvinnene. Kombinasjonen av lørdags-, søndags- og kveldsarbeid i skift eller turnus forekommer en god del hyppigere blant deltidsansatte enn blant heltidsansatte.

Kilde: SSB

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?