Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Liten senioreffekt av IA-avtalen
Del artikkelen med venner og kolleger

"Inkluderende arbeidslivsvirksomheter - plass til alle?" heter ECON-rapporten som er utført i oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.  Rapporten, som er en del av evalueringen til Inkluderende Arbeidsliv, konkluderer med at seniorene i arbeidslivet har i liten grad merket noen endring i virksomhetenes holdninger.

Rapporten bygger på studier av 16 IA-virksomheter.  Man har intervjuet ledelse, ansatte og tillitsvalgte for å komme fram til erfaringer man etter at virksomheten ble en IA-bedrift.  Spesielt ønsket man å se hva virksomheten har gjort i forhold til de forpliktelser man har overfor arbeidslivssentrene, og hvilke virkemidler som har blitt tatt i bruk for å få et mer inkluderende arbeidsliv.  Studiet av disse 16 IA-virksomhetene konkluderer med at arbeidet over for eldre arbeidstakere ikke er blitt bedre. 

Noen av virksomhetene i utvalget er eller har nylig vært i en nedbemanningssituasjon. I slike tilfeller legger de ikke skjul på at de benytter AFP som oppfattes som en mer sosialt akseptert ordning enn å si opp yngre ansatte

”Inkluderende arbeidslivsvirksomheter - plass til alle?”
ECON-rapport

-           ECON har gjort en kvalitativ evaluering av prosesser og handlinger i 16 IA-virksomheter. Rapporten som er en del av "mellomevalueringen", ble lagt frem og presentert på tirsdag denne uken (3. juni). Av de 16 virksomhetene som har vært med i undersøkelsen har syv virksomheter hatt økning i gjennomsnittlig pensjoneringsalder som satsingsområde. I følge rapporten er det imidlertid vanlig at virksomheter har "seniorpolitiske intensjoner" selv om de ikke har satset spesielt på dette målet i Intensjonsavtalen, sa sosialminister Ingjerd Schou i sitt innlegg på arbeidslivskonferansen ”Sats på seniorene”. 

Sats på seniorene
32 prosent av befolkningen er i dag over 50 år.  Denne andelen vil vokse fram til 2010.   Etter dette vil antall mennesker i aldersgruppen 50-66 år fortsette å øke, men gruppen over 67 år vil øke mest.  Som andre moderne industriland vil Norge få en sterk vekst i antallet eldre.

 -           Vi vet at andelen eldre i befolkningen vil øke sterkt i årene fremmover. Det vil bli færre yrkesaktive til å forsørge en aldrende befolkning og det er grunn til å tro at det vil bli mangel på arbeidskraft på sikt, påpekte sosialminister Schou.

 Sosialministeren understreket at den fremtidige verdiskapningen i Norge er avhengig av å utnytte arbeidskraften maksimalt;
-           Den fremtidige verdiskapningen og grunnlaget for videreutvikling av velferdsordningene vil avhenge av at vi utnytter de ressurser og den kompetanse som finnes i samfunnet. Å opprettholde en høy sysselsetning i årene fremover blant eldre personer i yrkesaktiv alder er derfor en forutsetning for å kunne innfri forventninger i befolkningen til pensjoner og omsorgstjenester.

Norge har en høy andel eldre arbeidstakere sammenliknet med andre land. I aldersgruppen 55-64 år er 67,4 pst i arbeid. Dette har sammenheng med høy pensjonsalder (67 år). Bare Island har en høyere yrkesdeltakelse med 85,6 pst.

oks.com >books
=position:absolute;

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?