Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bekymrende uføretall
Del artikkelen med venner og kolleger

Mer enn 300 000 er uførepensjonister i Norge i dag, og sosialminister Ingjerd Schou karakteriserer fjorårets vekst som bekymringsfull.  Samtidig påpeker trygdedirektør Arild Sundberg at en av tre har arbeidsinntekt ved siden av sin uførepensjon, og flere ønsker seg tilbake i arbeid.  Arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv kan i følge dem begge snu trenden.

-           Den fortsatte veksten i antall uførepensjonister er bekymringsfull, sier sosialminister Ingjerd Schou i en kommentar til trygdeetatens uføretall for 2003.

Ved utgangen av 2003 var det ifølge Rikstrygdeverkets tall 301 214 uførepensjonister.  Dette var en økning på 7,6 prosent sammenlignet med året før, eller nesten 29 000 flere uførepensjonister.  Uførepensjonistene utgjør i dag vel 10 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

-           Det er bekymringsfullt at så mange skal være utenfor arbeidslivet, og utviklingen må snus. Her må arbeidslivet ta et ansvar for forebygging, tilrettelegging og oppfølging. Dette gjelder både det private næringsliv og i det offentlige, sier trygdedirektør Arild Sundberg.

Sosialministeren mener imidlertid at fremtiden vil gi bedre muligheter for de uføre, ettersom uførereformen som trådte i kraft ved nyttår skal bidra til at færre blir varig utestengt fra arbeidslivet.

-           Det er viktig at sykmeldte holder kontakt med arbeidslivet. Vi vet at jo lengre man går på passive ytelser, desto større er sannsynligheten for at man ikke kommer tilbake til arbeid. Regjeringen har satt i gang tiltak for å få sykmeldte raskere i gang med yrkesrettet attføring. Utsiktene til å komme tilbake til jobb er større hvis yrkesrettede tiltak settes i verk tidlig. Dette vil også bidra til at flere slipper å bli varig uføre, sier Schou.

Dette støttes også av Sundberg som peker på arbeidet med Inkluderende Arbeidsliv som det viktigste virkemiddelet i å forhindre varig utstøting fra arbeidslivet.

Flere vil i arbeid
-        Flere uførepensjonister ønsker å øke arbeidsinnsatsen eller å komme tilbake i arbeid. Dette er en stor utfordring også arbeidslivet må ta på alvor, sier Sundberg.

Blant uførepensjonistene var det i 2002 36,4 prosent som hadde arbeidsinntekt ved siden av pensjonen.  Andelen var størst blant dem med gradert uførepensjon, der hele 76,8 prosent hadde inntektsgivende arbeid ved siden av.  Blant dem med full uførepensjon var det kun en av fire som hadde arbeidsinntekt. 

-            Forholdene må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette i arbeidet eller komme tilbake i arbeid. Holdninger må endres slik at det fokuseres på aktivitet og muligheter, fremfor passivitet og begrensninger i forbindelse med helsesvikt. Da skapes et arbeidsliv hvor langt flere faktisk deltar, sier Sundberg.

Sosialminister Ingjerd Schou ser på IA-bedrifter som en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å få flere med nedsatt funksjonsevne i arbeid.
-           For at uføre skal kunne komme tilbake til arbeid må arbeidsgiverne gi dem en sjanse. Skal avtalen om inkluderende arbeidsliv virkelig realiseres, må virksomhetene sette større fokus på IA-avtalens målsettinger om å ansette flere med redusert funksjonsevne, og å redusere avgangsalderen, dvs. hindre utstøting gjennom uførepensjon eller tidlig pensjonering som AFP, sier sosialministeren.

(3.2 2004)


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?