Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Uendret sysselsetting og arbeidsledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at trenden siden juni 2003 med en svak synkende arbeidsledighet fortsetter.  Tallene for arbeidsledighet og sysselsetting var omtrent uendret fra september til desember.

Siden juni (tremånedersperioden mai-juli) har trenden vært en svak nedgang i arbeidsledigheten.  Tallene for desember (november – januar) viser en oppgang på 1 000 sammenlignet med måneden før.  Dette er imidlertid klart innenfor feilmarginen for AKU og kan ikke tolkes som et brudd på trenden.  Sesongjusterte tall for registrerte arbeidsledige viste også en svak oppgang fra november til desember.

Tallet på antal sysselsatte begynte å øke sommeren 2003 etter en lengre periode med nedgang.  Men, fra oktober til desember gikk tallet på sysselsatte ned med 10 000, noe som er innenfor feilmarginen for disse tallene i AKU.  Dette kan derfor ikke ses på som et brudd på trenden.

Mindre arbeidsledighet i USA og OECD
Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var 4,6 prosent i desember 2003, det samme som i september.  I samme tidsrom var arbeidsledigheten i EU-landene uendret på 8,0 prosent, mens ledigheten for OECD-landene gikk ned fra 7,1 til 6,9 prosent.  I USA var arbeidsledigheten 5,7 prosent i desember, en nedgang på 0,4 prosent sammenlignet med september.  Ledigheten i Sverige steg fra 5,6 til 6,0 prosent, i Danmark fra 5,9 til 6,1 prosent, mens den i Finland var uendret på 9,0 prosent.  I samme periode var tallene i Tyskland og Frankrike omtrent uendret.  Dette viser tall fra OECD og Eurostat.

Nedgang i ukeverkstallene
Utførte ukeverk (av 37,5 timer) ha vist en fallende tendens siden sommeren 1998.  Fra september til desember gikk tallet på utførte ukeverk ned med 27 000, noe som er klart utenfor feilmarginen.  Noe av nedgangen kan komme av at mange arbeidstakere tok fri i arbeidsdagene rundt nyttår.

Ny metode for sesongjustering av AKU
SSB sesongjusterer no hovudseriane i AKU baserte på det observerte sesongmønsteret etter omlegginga av AKU i 1996. Trendseriar vil også snart bli publiserte.

Den nye metoden gir ein talserie som er svært lik den gamle for storleikane sysselsette, arbeidslause og arbeidsstyrken. For utførde vekeverk fører det nye opplegget til noko meir svingingar, men tala syner same trend som før.

Etter hovudomlegginga av AKU i 1996 gjekk me over til å intervjua i alle vekene i motsetning til tidlegare då ei utvald ordinær veke per månad blei valt. Brotet i 1996 har me tidlegare handsama ved å konstruera månadsfiler der veker med ekstra høgt fråvere pga. feriar eller rørlege helgedagar anten er haldne utanfor eller prekorrigerte, slik at månadsfilene er samanliknbare med referanseåret 1991. No prekorrigerar me hovudsakleg tala før 1996 for at dei skal vera samanliknbare med nyare tal.

Som før blir seriar med månadsestimat frå AKU sesongjusterte med X12ARIMA. Nivået på seriane blir deretter justerte slik at årsgjennomsnitta av dei sesongkorrigerte tala samsvarar med ukorrigerte tal frå AKU. For å minska uvissa blir det rekna tremånads glidande gjennomsnitt av dei sesongjusterte tala. Til dømes er talet for september gjennomsnittet av overslaga for august-oktober.

For meir informasjon, sjå
Om sesongjustering av AKU og (2.3 2004)


Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?