Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny arbeids- og velferdsforvaltning
Del artikkelen med venner og kolleger

700 000 mennesker i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og har offentlige stønader som viktigste inntektskilde. Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig tilbud til disse ved å samle Aetat, trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten.

          Regjeringen foreslår en gjennomgripende reform av dagens arbeids- og velferdsforvaltning. Dette gjør vi for å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Den tredelte organisering med Aetat, trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten er ikke tilpasset brukernes behov for et helhetlig tilbud på tvers av etatene.  Derfor ønsker regjeringen en ny modell med et samlende punkt i hver kommune.

Arbeids- og velferdskontor i hver kommune
Dagens ordning med flere ulike kontorer i hver kommune, erstattes av et arbeids- og velferdskontor. Kontoret skal, som et minimum, være brukernes kontaktsted for alle de statlige tjenestene og kommunens forvaltning av økonomisk sosialhjelp. Brukere som har behov for koordinerte tjenester, skal få en individuell plan og en person å forholde seg til.

Ny statsetat
Det opprettes én statlig arbeids- og velferdsetat, som erstatter Aetat og trygdeetaten. Med dette samles det statlige ansvaret for virkemidler knyttet til arbeid og redusert arbeidsevne.

Den nye etaten skal samtidig håndtere krevende forvaltningsoppgaver og ha et ansvar for gjennomføringen av pensjonsreformen. Etaten skal også støtte bedriftene gjennom IA-arbeidet, og sikre en mer enhetlig håndtering overfor arbeidslivet.

          Med denne reformen vil vi oppnå tre ting. Folk kommer raskere tilbake i arbeid eller får et avklart forhold utenfor arbeidslivet. Det blir enklere for brukerne å forholde seg til ett kontor, som er mer tilpasset deres behov. Dessuten blir tjenesten helhetlig og mer effektiv, sier Dagfinn Høybråten.

Samarbeid stat-kommune
Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune forblir den samme.  Staten vil fortsatt ha ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken og folketrygdens pensjons- og støtteordninger, mens kommunene beholder ansvaret for sosiale tjenester.

De lokale arbeids- og velferdskontorene vil baseres på avtaler mellom statsetaten og kommunen. For å støtte opp under de lokale avtalene, vil Regjeringen invitere til en sentral rammeavtale med KS. For å markere at reformen er forpliktende for begge parter, blir lokale avtaler og minimumskrav til samlokalisering obligatorisk med hjemmel i lov.

Innenfor disse rammene skal det være stor lokal handlefrihet. Det skal legges til rette for at stat og kommune skal kunne utføre oppgaver for hverandre, og for interkommunale kontorer der en lokalt finner dette fornuftig. Det åpnes også for at store kommuner kan ta ansvar for arbeidsmarkedstiltak for sosialhjelpsmottakere.

Gjennomføring
Avklarer Stortinget valg av organisasjonsmodell våren 2005, vil Regjeringen legge fram forslag til nødvendige lovendringer ved kommende årsskifte. Formell etablering av den nye statsetaten kan skje fra andre halvår 2006. Målet er at de kommunal-statlige arbeids- og velferdskontorene i det alt vesentlige skal være på plass i alle landets kommuner innen 2010.

          Det er nå tid for handling. Spørsmålet om organisering er utredet gjennom mange år. Jeg håper på en rask tilslutning til en løsning som vil bety mye både for brukerne og samfunnet, sier Høybråten.

[Se pressemelding fra ASD]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=position:abso

Enklere?

15. mars, 2005

Johann

Hei alle sammen. Vil det bli noe enklere med et nytt system?? Dagens system fungerer på sitt vis og er redd disse endringene i byråkratiet vil gjøre ting vanskeligere. I hvert fall i en innkjøringsperiode. SKulle man tru alt Høybråten sa og mente ville norge uansett være en svært spesiell plass å bo på...

På tide...

15. mars, 2005

Stig O.

Synes det er på tide med en forandring i dagens system. Systemet er tungvint med alt for mange beslutningstagere, lange omveier og uklare ansvarsfordelinger. Kasteballer er et problem med arbeids- trygd- og sosialapparatet så delt. Støtter en endring mot et klarere og enklere apparat.

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

16. mars, 2005

Lisbeth Karlsen

Tror at sterkere samarbeid uansett vil gavne brukerne. Dagens modell setter for sterke grenser og gjør at etatene ikke kan samarbeide godt nok. Med en bedre samhandling kan man kanskje unngå kasteballene i systemet.

arbeid- og pensjon samlet?

17. mars, 2005

Arne Johnsen

Skal denne felles arbeidslinjen ha ansvaret for både pensjon og arbeid? Tror det kan skape problemer at man integrerer disse to i en felles etat. I verste fall kan det bety at saksbehandler sitter med mulighet til å både gi trygd/pensjon eller sende vedkommende ut i arbeidsledighetskø. En todeling der man enklere kan se forskjellen på om man spør om trygd eller arbeidsplass er en bedre løsning en regjeringens forslag.

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?