Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jorun Solheim: Kvinner, penger og selvforsørgelse

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

- Det synes å ligge en slags kulturell aksept for at kvinner ikke behøver å tjene så mye som menn, skriver seniorforsker Jorun Solheim.

Likelønnsstafetten er en serie intervjuer der aktører i politikken, media, organisasjoner, akademia og næringslivet utfordres til å svare på spørsmål om likelønnsgapet. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

- Vi vet idag ganske mye om de mekanismene som skaper lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på det norske arbeidsmarkedet. Blant de som forsker på dette feltet er det utstrakt enighet om at dagens lønnsforskjeller mellom kjønn i svært liten grad skyldes direkte diskriminering på individnivå – dvs. at kvinner og menn lønnes ulikt for samme type arbeid. Denne type forskjellsbehandling er i stor grad et historisk tilbakelagt stadium.

Hun peker på to forhold som skaper den store forskjellen i lønn:

- Det ene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – at kvinner og menn i stor grad jobber i ulike sektorer, yrker og stillinger, og at kvinnedominerte arbeidsområder generelt sett er lavere lønnet enn menns. Det andre forholdet er knyttet til forskjeller i arbeidstid – at menn generelt sett jobber mer enn kvinner, og at andelen kvinner som jobber deltid er relativt høy.

Dermed kan man si at dette handler om ulik verdsetting av kvinnedominerte og mannsdominerte yrker, og om ulike forventninger til kvinner og menn som arbeidstakere, i følge Solheim.

Denne ulikheten har vært en realitet gjennom historien fra middelalderens laugvesen gjennom den industrielle revolusjon til i dag mener Solheim, og understreker:

- Kvinnenes arbeid var atskillig lavere verdsatt enn tilsvarende mannsarbeid. Det var ikke minst derfor at kvinner (og barn) gjerne ble foretrukket som arbeidskraft – de var ekstremt billige. 

Hun tror ikke devalueringen av kvinnenes arbeid kan forklares ved hjelp av motsetningen mellom produksjon og reproduksjon, slik Øystein Holter var inne på i forrige innlegg i denne stafetten.

- Forestillingen om den mannlige forsørger og kvinnen som helt eller delvis økonomisk avhengig utgjør et grunnleggende aspekt ved det moderne kjønnsforholdet.

- Personlig tror jeg derfor at så lenge det mannlige forsørgeridealet består, så vil vi fortsette å ha et likelønnsproblem. Dette handler med andre ord ikke bare om økonomi, men også om kultur. Eller om økonomi som kultur.

Jorun Solheim sender stafettpinnen videre til Aftenpostens Kjersti Løken Stavrum.

Absentia.no presenterer utdrag av intervjuene i Likelønnsstafetten i samarbeid med likelonn.no.


Jorun Solheim: Kvinner, penger og selvforsørgelse

07. oktober, 2007

Malene

Tror det er mye sant i det du sier... det er ikke nødvendigvis tilfeldig at kvinneyrkene er dårligere betalt enn manneyrkene. For egentlig har jo menn og kvinner i Norge like godt betalt om de jobber i nøyaktig samme stilling?

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?