Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidslivstelefonen

Åpningstider på telefonen

Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidslivstelefonen har i flere artikler fremhevet viktigheten av et godt psykososialt arbeidsmiljø. Nå har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lagt fram rapporten ”Arbeidsmiljø og helse – slik norske yrkesaktive opplever det”. Rapporten forteller hvordan yrkesaktive i ulike yrker beskriver arbeidsforhold og arbeidsrelaterte helseplager. Rapporten tilhører en rapportserie som også består av flere delrapporter.
 
En av delrapportene omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet og gir en oversikt over hvilke yrkesgrupper som opplever høy belastning på flest ulike psykososiale arbeidsmiljøfaktorer i sin arbeidshverdag. Yrkesaktive i en rekke yrkesgrupper innenfor helse- og servicearbeid rapporterer om en kombinasjon av krav og kontroll som tilsier at de befinner seg i en belastende arbeidssituasjon. Her er noen utdrag fra rapporten:
 
De psykologiske jobbkravene vi eksponeres for i jobben, er sentrale elementer i det psykososiale arbeidsmiljøet og kan ha betydning for både jobbtilfredshet, produktivitet og helse. Over 40 prosent rapporterer at det er nødvendig å jobbe i et høyt tempo. Gjennom arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver forpliktet til å gi arbeidstakeren opplæring i hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Én av tre yrkesaktive opplever å måtte utføre arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig opplæring minst et par ganger i måneden.
 
Ifølge arbeidsmiljøloven skal det i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon legges vekt på å gi arbeidstakeren mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar. Kontroll over egen arbeidssituasjon kan gi det handlingsrommet som er nødvendig for å mestre en ellers belastende situasjon. Blant menn rapporterer 61 prosent at de i høy grad styrer eget arbeidstempo, men kun 45 prosent av kvinnene oppgir det samme. I private virksomheter opplever 56 prosent å kunne påvirke beslutninger, mens dette gjelder rundt 45 prosent blant stats- og kommuneansatte.
 
Våre sosiale relasjoner er ofte av grunnleggende betydning for hvordan vi fungerer i hverdagen, og viktige deler av det psykososiale arbeidsmiljøet dannes i relasjoner mellom aktører i virksomheten. Det har de senere år har vært en økning i andelen yrkesaktive som opplever dårlige forhold mellom ansatte og mellom ansatte og ledelse. Økningen gjelder for begge kjønn og alle aldersgrupper. Ifølge arbeidsmiljøloven skal ikke arbeidstakere utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. En større andel kvinner enn menn rapporterer å være utsatt for vold og trakassering, mens forekomsten av mobbing er forholdsvis jevnt fordelt i ulike grupper fordelt på kjønn, alder, utdanning og sektor.
 
Det psykososiale arbeidsmiljøet omhandler de psykologiske og sosiale forholdene mennesker opplever på jobben. Forskning tilsier at en rekke slike forhold har betydning for helsen, både positivt og negativt. Arbeidslivstelefonen mener det er bedre å forebygge enn å behandle. Har man et godt arbeidsmiljø i dag bør man gjøre alt for å beholde det slik. Vi anbefaler både ledere og arbeidstakere til å gå inn på nettsidene til STAMI å lese denne delrapporten og de andre rapportene i serien.

Legg til kommentar

20. februar, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?