Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


En økonomisk politikk for å bygge landet

Stortingsvalget 2009

Frem mot stortingsvalget vil partiene få muligheten til å legge frem sin plan for arbeidslivet de neste 4 årene på absentia.no. Målet er at du skal få en god oversikt over hvordan partiene ønsker utviklingen i arbeidslivet skal gå.

Del artikkelen med venner og kolleger

Senterpartiets hovedfokus er å utnytte landet ressurser på en best mulig måte for å sikre velferden i dag og framover. Landets viktigste ressurs er arbeidskrafta. Det er beregna at arbeidsstyrken på 2,4 mill. personer utgjør 10-15 ganger mer av nasjonalformuen enn den samlede oljeformuen –både det vi har på fond og det vi håper å få opp. Ut fra det kan beregnes at 40-50 000 færre i arbeid utgjør et årlig tap for samfunnet på 20-25 mrd kroner! Tidligere statsråd Victor Norman kalte ledigheten den verste form for sløsing. Det er Senterpartiet helt enig med han i. For den enkelte fører ledighet eller mangel på arbeid til dårligere økonomi, økte helseproblemer, utrygghet og lågere levealder.
 
Senterpartiet vil at det som en viktig del av hvert statsbudsjett gjøres rede for tiltak for å bidra til at flere i den store arbeidskraft-reserven skal få mulighet til å bidra. I dag er det nesten 800 000 i arbeidsfør alder som er trygdet – sykemeldte, på attføring, uføretrygdede, arbeidsledige. I tillegg har vi mange som ønsker å øke sin deltagelse. Disse finnes særlig blant spreke pensjonister, innvandrere, funksjonshemmede, deltidsansatte.
 
Senterpartiet mener at behovet for arbeidskraft først og fremst skal løses ved å få flere av de som står utenfor arbeidslivet i arbeid. Vi vil legge til rette for en sunn arbeidskraft-utveksling med andre land. Vi vil ha bedre kontroll mot sosial dumping enn vi har i dag, og legger til grunn at ILO-konvensjonen om arbeidstakernes rettigheter fra 2008, blir overholdt i alt lovverk og politisk initierte tiltak.
 
Vi vil stimulere til initiativ og skaperlyst over hele landet slik at vi får flere arbeidsplasser enn i dag i et bredt sammensatt næringsliv. Vi vil ha en økonomisk politikk og en næringspolitikk som sikrer et solid fundament med tanke på at oljeinntektene blir redusert.
 
God helse og en god start for de minste er grunnlaget
Senterpartiet vil ha en ny helsepolitikk der det satses mye mer på forebygging, tidlig oppdagelse av sykdom, god og rask rehabilitering. Vi vil flytte behandling nærmere der folk bor når dette kan forsvares ut fra hensynet til god nok kvalitet. Vi mener helsekøene kan avvikles i løpet av få år. Dette vil bidra til friskere befolkning, færre sykemeldte og færre på trygd. 
 
I kommunen skal det være et helseråd, en kommunelege med samfunnsmedisin og en folkehelsekoordinator. Kommunestyret skal hvert år ha debatt om tiltak for å bedre helse-tilstanden. Skole og barnehage må rapportere hva som gjøres for å oppdage tidlig barn og familier som trenger hjelp. Tapere i skolen må unngås fordi en fullført utdanning gir det beste grunnlag for fast jobb, god utdanning og god helse. De frivillige organisasjonene skal brukes for å redusere fysisk inaktivitet, usunt kosthold og for å informere om friskhet.
 
Kommunene og deres partnere skal kunne tjene på at befolkningen blir friskere.
 
Fast jobb, god økonomi, god helse en god sirkel
Senterpartiet vil styrke arbeidsmiljøloven når det gjelder vern av varslere og beskyttelse mot mobbing og trakassering. Vi vil gå mot forslag om flere midlertidige ansettelser.
 
I arbeidsmiljølovens §14-3 står: ”Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.” Senterpartiet vil at denne bestemmelsen blir kjent og fulgt. Dette er et felles ansvar for partene i arbeidslivet. Det er ti-tusenvis av svært verdifulle årsverk som venter på jobb.
 
Likestilling – likelønn
Lik lønn for likt arbeid må bli en realitet.
 
Det er nødvendig å rette opp de lønnsskjevheter som har oppstått i kvinnedominerte yrker. Senterpartiet vil arbeide for at det bevilges en likelønnspott på tre milliarder kroner, og at foreldrepermisjonen blir tredelt der far må ta minst 1/3. Også den lovfestede retten til full stilling er viktig for likestillingen.
 
Sykelønn – sykefravær
Senterpartiet vil fortsatt være garantisten for sykelønnsordningen.
 
Vi vil utvide sykepengeperioden ut over ett år for personer med alvorlige diagnoser som er under aktiv behandling. -Vi vil gi selvstendig næringsdrivende samme rett til sykelønn som arbeidstakere. -Vi vil gi pårørende rett til pleiepenger/sykepenger til omsorg for syke og pleietrengende familiemedlemmer, på linje med dagens ordning for barn under 18 år.
 
Senterpartiet vil at arbeidet for å redusere sykefraværet blir en del av helsepolitikken. ”Trening på resept” og trening i arbeidstida må brukes aktivt. Skatt og avgift må legges om slik at det som er sunt, blir billigere. Vi vil ha null-moms på frukt og grønt, og at gratis trenings-abbonement blir skattefritt frynsegode. Vi vil ha en storsatsing på gang og sykkelveier.
 
Inntil helsekøene er redusert, må ”Raskere tilbake” gis økte bevilgninger.
 
NAV må fungere godt
Vi har støtta NAV-reformen, og har store forventninger til den. Vi kan ikke ha et NAV som ikke greier jobben sin. Det er ikke nok at trygda kommer raskt og til rett tid. Folk skal behandles skikkelig – med verdighet.
 
Senterpartiet vil styrke NAV slik at det finnes tilstrekkelig bemanning og kompetanse alle steder. Det må gis et organisert og ryddig opplæringstilbud til de ansatte. Vi mener det må foretas en vurdering av om for mye av avgjørelser og kunnskap er flyttet bort fra publikumsmottaket f.eks på trygdeområdet.
 
Inkluderende arbeidsliv
Senterpartiet støtter opp om arbeidet for et inkluderende arbeidsliv. Vi mener IA-avtalen har bidratt positivt, og bør videreføres. Vi mener det må settes mer ambisiøse og konkrete mål.
 
For oss blir det viktig med et tettere samarbeid mellom fastlege, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, rådgivningstjeneste og NAV for å få ned det stadig økende antall unge som uføretrygdes på grunn av psykiske lidelser over i utdanning og arbeid. Vi må arbeide for at antidiskrimineringsloven skal forplikte det offentlige og private arbeidsliv til å inkludere og tilrettelegge etter behov arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne. NAV må også prioritere dette arbeidet. For spesielt utsatte grupper i arbeidsmarkedet vil vi redusere arbeidsgiveravgiften.
 
Senterpartiet vil følge opp med bevilgninger slik at også eksisterende publikumsbygg i offentlig eie blir tilrettelagt etter standarden universell utforming så snart som mulig.
 
Seniorer
Senterpartiet mener tiden er inne for å sette mer offensive mål i s

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?