Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hvordan sikre best mulig håndtering av syke medarbeidere
Av HSH

Alle virksomheter vil før eller siden komme i en situasjon hvor en arbeidstaker blir syk eller har syke barn. Korrekt behandling av rettigheter og plikter i denne forbindelse er viktig både sett fra arbeidstakers og arbeidsgivers side. 

Kurs: Rettigheter og plikter ved sykdom etc.

Neste uke arrangerer HSH kurs i hvordan en best kan håndtere syke medarbeidere. Kurset tar for seg Folketrygdlovens bestemmelser som danner grunnlaget for å sikre at syke ansatte ivaretas på en best mulig måte. I tillegg vil kurset ha en gjennomgang av tariffavtaler som har avvikende og av og til bedre vilkår enn folketrygdloven. Hovedtyngden av kurset vil dreie seg om arbeidstakers sykefravæ... Les hele artikkelen

Spreke seniorer er attraktive butikkmedarbeidere
Av HSH

HSH har erfaring med at mange butikker ser fordelen av å gjenspeile kundesammensetningen sin når det gjelder alder. Vi vet også at flere av lederne som ansetter seniorer i butikkene sine mener at seniorer innbyr til tillit overfor kunden.

ICA søker seniorer

ICAs logistikk avdeling i Narvik opplevde at de til tider hadde behov for ekstra ressurser til produksjon og annet lagerarbeid. Distribusjonsterminalen er en IA-bedrift, og de bestemte seg derfor for å spisse stillingsannonsen ved å oppfordre pensjonister til å søke. - Jeg tror det er mange som kvier seg for å søke fordi de føler seg for gamle og ekskludert, sier Bjørn Bardal, avdelingsdirektør ved log... Les hele artikkelen

Fysisk aktivitet i arbeidslivet
Av HSH, Helga Bull-Rostrup

Fysisk aktivitet har en udiskutabel dokumentert, positiv helsemessig effekt og vil for mange kunne bidra til mindre sykefravær. Arbeidsmiljøloven § 3-4. sier: ”arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.” HSH mener det er positivt når arbeidsgivere oppmuntrer og legger til rette for at ansatte skal få en mest mulig aktiv hverdag.

Vår erfaring fra medlemsvirksomheter som har prøvd ut ulike tiltak er at det er vanskelig å nå de ansatte som ikke trener eller gjør fysiske aktiviteter fra før med aktivitetsrettede tiltak i regi av arbeidsgiver. For eksempel har ... Les hele artikkelen

Viktigheten av dokumentasjon i sykefraværsarbeidet
Av HSH

I 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet en del tilsyn i ulike bransjer i Norge. Tilsynene fokuserte spesielt på oppfølging av sykmeldte og tilrettelegging for ansatte.

Det ble gjennomført 1933 tilsyn i varehandelen, 128 tilsyn i renholdsbransjen og 92 tilsyn i hotell og restaurant. I tilleggt ble også gjort 19 tilsyn i transportbransjen. Mange av HSHs medlemsvirksomheter har hatt tilsyn. Resultatene avdekker mangelfull dokumentasjon i forhold til sykefraværsarbeidet som gjøres. 66 % av disse virksomhetene som har fått tilsyn er aktive med oppfølging men mangler samtidig rutiner for det. Mangel på evne til å kunne dokumentere dette arbeidet har gjort at enkelte virksomheter har fått tvangsmu... Les hele artikkelen

HSHs IA-tips

HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH representerer virksomheter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning, helse og reiseliv.Organisasjonen ivaretar tjenesteytende virksomheters interesser og tilbyr tjenester som gjør det lettere å være arbeidsgiver og drive virksomhet. HSH har omlag 12 300 medlemsvirksomheter.


Sist lest:


Mest lest:


Sist kommentert:


Mest kommentert:

Sykefraværet har sunket siden etableringen av IA-avtalen
Av HSH
Sykefraværet i 3. kvartal 2008 var 7,4 prosent lavere enn i 3. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått. Samtidig ser vi en svak økning i sykefraværet sammenlignet med 3. kvartal 2007.
Les hele artikkelen
IA-avtalens ”ukjente virkemidler”
Av HSH
Det overordnede målet med Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er å øke yrkesdeltakelsen i Norge. Dette målet omhandler også å redusere sykefraværet. For å få dette til har NAV en del virkemidler. Disse virkemidlene skal fungere som en støtte for arbeidsgivere.
Les hele artikkelen
Vellykket gjestebud om psykisk helse
Av HSH
Fredag i forrige uke inviterte HSHs Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen og styreleder i rådet for psykisk helse, Ansgar Gabrielsen til gjetsebud med tittelen «Skjult arbeidskraft» Her ble oppmerksomheten rettet mot arbeidsgivere og deres mulighet til å rekruttere skjult arbeidskraft blant mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer.
Les hele artikkelen
Hvordan jobbe med seniorpolitikk?
Av HSH
Siden enigheten om innføringen av Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv i 2001 har Seniorpolitikk vært et viktig tema for mange arbeidsgivere. Selv om det nå etter konjunkturnedgangen er færre som opplever mangel på arbeidskraft er det stadig et behov for å beholde de ansatte som besitter den rette kompetansen.
Les hele artikkelen
Nytt IA-nettverk
Av HSH
HSH starter nå rekruttering til et nytt nettverk for ledere og personer med HR-ansvar som er interessert i problemstillinger tilknyttet Inkluderende arbeidsliv. Meld deg på!
Les hele artikkelen
Ser du mulighetene? –arbeidsliv og psykisk helse
Av HSH
HSH ser at det fortsatt er utfordringer i forhold til IA-avtalens delmål 2, inkludere personer med redusert funksjonsevne. HSH har det siste året arbeidet spesielt i forhold til arbeidsliv og psykisk helse og samarbeidet med flere organisasjoner rundt dette.
Les hele artikkelen
Tidsubestemt lønnstilskudd
Av HSH
Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, samt bidra til å forebygge uførepensjonering.
Les hele artikkelen
Seniorpolitikk - for å beholde kompetanse
Av HSH
Å øke den reelle avgangsalderen er IA-avtalens delmål 3. HSH registrerer en stadig økende interesse blant medlemsvirksomhetene for seniorpolitikk. En undersøkelse som nylig er gjennomført hos ledere i en del av HSHs medlemmer viser at det viktigste argumentet for å jobbe med seniorpolitikk er at lederen ønsker å beholde verdifull kompetanse i virksomheten.
Les hele artikkelen
AKANs rådgivningstelefon for rusmiddelspørsmål
Av HSH
Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN) har en egen rådgivningstelefon som er et eget tilbud til arbeidsgivere som trenger direkte rådgivning på temaer relatert til rus i arbeidslivet.
Les hele artikkelen